تیزر تبلیغاتی

تیزر برند رودی بایک فروشگاه تخصصی دوچرخه

صلا نگیم براتون که خودمونم از دیدن این ویدیو  خسته نمیشیم هر بار که میبینیم برامون تازس و لذت میبریم(دم همه بچه های پشت صحنه ساخت این ویدیو گرم)

این ویدیو رو تو۲تا لوکیشن متفاوت گرفتیم:فروشگاه-جاده

از لذتهای این کار آشنایی با قهرمان ۸دوره آسیا آقای محمددانشور عزیز ، یه قهرمان خاکی و باحال بود

از سختیاشم مدت زمان طولانی فیلمبرداری، فیلمبرداری در شرایط سخت تو صندوق عقب ماشین،فیلمبرداری روی کوه-فیلمبرداری در شب-تردد زیاد ماشین ها از وسط لوکیشن هم ازسختیای دیگه این کار بود

ولی در مجموع مثل همه پروژه ها چون خروجی خوبی گرفتیم همه خستگیامون از تنمون در رفت